OBS: STÄNGT!
”Speedprojekt” – Förenklad finansiering för utveckling av landsbygd (vilket inkluderar våra städer!)
OBS: STÄNGT!

Uppdaterad 2021-01-25

De medel, som vi har haft till förfogande, är nu fördelade till många fina Speedprojekt inom våra fyra teman (se nedan). Löpande har flera av dessa slutredovisat medan de senast beviljade projekten håller på att avrunda och slutrapportera sina projekt. Vi stänger därför alla teman för nya ansökningar. Vi räknar med att få in nya projektmedel under våren, men vi har ännu inga närmare detaljer att delge. Så snart vi vet någonting så lägger vi upp information på hemsidans förstasida.  

Vad är ett Speedprojekt?
Gemensamt för Speedprojekt är att de har mindre ekonomisk omfattning än våra vanliga Leaderprojekt och att både ansökningsförfarande och beslutsväg är enklare och snabbare än våra ordinarie ansökningar. Tanken är att Speedprojekt ska bestå av aktiviteter som genomförs på en relativt kort tid, där effekterna av insatserna kan vara både omedelbara och mer långsiktiga.

Precis som i andra typer av Leaderprojekt så bygger även denna typ på att insatserna är nytänkande, att de har en relevans i vår strategi och att de ger en vinst i lokalsamhället där projektet äger rum. De ska genom öppenhet bjuda in till delaktighet och samverkan.

Utveckling Hälsingebygden står som projektägare för Speedprojekten och projekten finansieras av Europeiska Landsbygdfonden och av våra regionala finansiärer såsom Leaderområdets kommuner och Region Gävleborg.

Det finns fyra olika teman för Speedprojekten, se nedan. En ansökan gör du inom ett av dessa teman, alltså ett tema per ansökan. Observera att du inte kan söka medel ur flera teman för genomförande av samma projekt.  

Vem kan söka Speedprojekt och hur mycket kan jag söka?
Speedprojekt kan sökas av företag, föreningar, stiftelser, myndigheter, andra organisationer och av privatpersoner. Ett Speedprojekt kan få maximalt 50 000 kr i stöd. OBS: Pengarna betalas ut i efterskott.

Projekttid
Kontakta kontoret för mer info om detta! Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Vilka utgifter kan jag söka stöd för?
Pengarna kan användas till budgeterade utgifter för genomförande av aktiviteter - exempelvis marknadsföring, informationsmaterial, resor, övernattningar, förtäring, föreläsare, lokaler etc.

Vilka utgifter kan jag inte söka stöd för?
Speedprojekt kan inte finansiera investeringar, djur, alkohol, lönekostnader eller kostnader som delfinansieras av annan finansiär. Inte heller förstudier finansieras via våra Speedprojekt.

När får jag pengarna i min hand?
När projektet är genomfört och slutredovisat till oss på Utveckling Hälsingebygden så kan vi betala ut bidraget till er. Det betyder alltså att du själv måste stå för finansieringen under projekttiden. Du får pengarna i efterskott. Vi har inga möjligheter till delutbetalningar/förskottsbetalningar. 

Krav på ideell tid
Grundtanken med Speedprojekt är att de ska bygga på delaktighet från lokalsamhället och vi förutsätter därför att det finns människor som är beredd att lägga sin tid i projektet. Detta redogör du för i din ansökan till oss.

Krav på medfinansiering
**B to B – Erfarenhetsutbyte & Nätverkande för utveckling av näringsverksamhet på landsbygd.
Vi får enligt regelverket inte ge 100 % stöd till företag. Du kan därför som mest få 50 % av den budget du redogör för i ansökan till oss. Resterande 50 % behöver vara en privat medfinansiering.   

**Övriga teman
Vi får ge 100 % stöd till de utgifter du söker för. Medfinansiering ska undvikas i dessa teman.

Aktuellt ekonomiskt läge (210125)
Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt. 

Beslut om medel till ditt Speedprojekt
Speedprojekt ska vara smidiga att söka och snabba att få beslut på. Vi tar löpande beslut på de ansökningar som kommer in till oss. Du kan räkna med att få ett beslut inom en månad från det att ansökan kommit in till oss – vi jobbar för att kunna ge dig ett beslut så snart som möjligt.

Kommande beslutsdatum (stoppdatum för inlämning av ansökan inom parentes)
Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt. 

När kan ett Speedprojekt starta?
Ett Speedprojekt får påbörjas först efter att ansökan har skickats in till Utveckling Hälsingebygden. Du får påbörja ditt projekt i och med att ansökan är inlämnad till oss men innan du har fått ett formellt finansieringsbeslut av Utveckling Hälsingebygden så gör du det på egen risk.

Hur gör jag en ansökan till ett Speedprojekt?
Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt. 
Kontakta ALLTID först Bodil på Utveckling Hälsingebygden enligt nedan för att för att bolla dina idéer och säkerställa det ekonomiska läget (innan du lägger ned för mycket tid på projektplanerna). Förbered dig genom att tänka igenom (och skriv helst ned) följande om projektet:

  • Vilket tema du tänker söka i
  • Syfte
  • Mål
  • Målgrupp(-er)
  • Aktiviteter i projektet
  • En idé om kostnaden för att genomföra projektet
  • Varför behövs detta projekt
  • På vilket sätt är projektet nytänkande
  • Vilka du tänker dig att samarbeta med?

Om vi bedömer projektet som lovande så skickar vi dig därefter ansökningshandlingarna via post eller epost. Vår beslutsgrupp fattar beslut om Speedprojekt så länge det finns pengar kvar att fördela. OBS! Det går inte att göra ansökan i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem.

Kontakt
Bodil på 070-677 10 12 eller bodil@utvecklinghalsingebygden.se hjälper dig vidare.
Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt. 

*******************************************************************************************************
Speedprojektens teman
Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt. 

1.       P to P - Erfarenhetsutbyte & nätverkande för utveckling av landsbygd (vilket inkluderar våra städer!)
OBS: Detta tema är nu stängt då alla medel är utdelade.

Behöver din förening eller ditt byaråd en injektion av idéer utifrån? Kanske behöver ni åka på en studieresa i och utanför Sverige för att ta del av andras idéer och lösningar som är relevanta för en fortsatt utveckling av din/er bygd? Ni kanske behöver ett kompletterande nätverk av människor med idéer och tankar som kan bidra till ert sätt att jobba vidare på hemmaplan? Sök då medel för detta i ett Speedprojekt hos oss.

Syftet med insatserna i temat är: ”Att människor samt verksamheter i föreningar och organisationer i vår Leaderbygd ska få möjlighet att utvecklas genom erfarenhetsutbyten och nätverksskapande med andra människor/föreningar/organisationer nationellt och internationellt”.

2.      B to B - Erfarenhetsutbyte & nätverkande för utveckling av näringsverksamhet på landsbygd (vilket inkluderar våra städer!) (OBS endast företag kan söka här) 

Ser du som företagare eller som branschorganisation en möjlighet i att utveckla ert sätt att arbeta och/eller utveckla nya affärer genom att åka och besöka företag i och utanför Sverige? Behöver ni som bransch få input i exempelvis hur liknande branscher arbetar i andra delar av Sverige/världen för att stödja en utveckling för er här hemma? Sök då stöd för detta i ett Speedprojekt. OBS! - Egen finansiering av projektet om minst 50 % krävs.

Syftet med insatserna i temat är: ”Att stärka mindre företags förutsättningar för utveckling genom nationellt och/eller internationellt utbyte.”

3.      Ung & Kultur – barn, unga, unga vuxna genomför kulturinsatser på landsbygd (vilket inkluderar våra städer!)

Är du barn (minst 7 år), ungdom eller ung vuxen (upp t o m 30 år) eller har du några i din närhet som vill genomföra ett projekt inom kultur och som passar de målgrupperna? Vi har medel att söka för er som vill planera och genomföra insatser inom kulturområdet. Viktigt är att barnen, ungdomarna eller de unga vuxna själva är delaktiga i hela processen, från planering till genomförande och utvärdering av projektet.

Syftet med insatserna i temat är: ”Att barn, unga och unga vuxna dels ska få ökad kunskap om bygdens kultur och kulturarv, dels utvecklas som individer genom att i delaktighet med andra få utveckla och genomföra idéer inom kultur i vårt Leaderområde”.

4.       Kulturskaperiet – innovativa insatser inom kultur för utveckling av landsbygd (vilket inkluderar våra städer!)
OBS: Detta tema är nu stängt då alla medel är utdelade.

Bär du på en galen och rolig idé inom kulturområdet? Vi har medel att söka för nyskapande idéer där planering och genomförandet gärna sker i samverkan mellan personer/organisationer som normalt inte brukar samarbeta. Tanken med projekt inom detta tema är att genom insatser i kulturen våga arbeta gränsöverskridande, våga genomföra nyskapande kulturella arrangemang och våga testa nya innovativa idéer. Så vill du utveckla något evenemang eller annat genom att testa nya idéer, nya samarbeten inom kultur - då kan du söka ett Speedprojekt hos oss. Är du däremot i behov av medel för att göra något du gjort förut så är inte detta rätt ställe för dig.

Syftet med insatserna i temat är: ”Att underlätta för eldsjälar att genomföra nyskapande kulturella arrangemang och samarbeten som stärker vårt Leaderområde.”

Alla medel är nu fördelade och vi stänger ansökningsmöjligheten till samtliga teman för Speedprojekt.