Förbered ansökan

Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område, överensstämmer med vår Leaderstrategi och som överensstämmer med gällande regelverk inom landsbygdsprogrammet och de fonder som medel söks ur. (Landsbygdsfonden, socialfonden) Medel ur Havs- och fiskerifonden för vårt område administreras av Leader Gästrikebygden LLU.

Vi vill att den tid och engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ha goda möjligheter att bli beviljad så läs vår information och våra tips här nedan och kontakta sedan oss på Leaderkontoret så hjälper vi dej vidare.

Vem kan söka Leaderstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

Söker ni i rätt Leaderområde?

Grundregeln är att vi bara finansierar projekt som genomförs i vårt område av de som bor och verkar här. Vårt Leaderområde täcker Hälsinglands sex kommuner (Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig) samt delar av Härjedalen (församlingarna Överhogdal/Ytterhogdal samt Ängersjö). Det går att söka samarbetsprojekt med partners i andra Leaderområden. Utveckling Hälsingebygden kan bevilja kostnader som rör vårt område och andra Leaderområden beviljar kostnader som tillhör dem. Projektägaren för samarbetsprojekt behöver då komma in med en ansökan per Leaderområde som samarbetet gäller.   (Karta över Leaderområdet).

Vill du söka medel ur Havs- och fiskerifonden så är det LEADER Gästrikebygden LLU som hanterar de ansökningarna även för vårt LEADER-område. Kontakta Theres på Leader Gastrikebygden på: 070-245 21 01 eller maila theres@leadergastrikebygdenllu.se

 

Matchar er projektidé vår Leaderstrategi?

Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är att Hälsingebygden är ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som ger sysselsättning och attraherar människor och företag genom lokalt ledd utveckling (LLU). Strategin har sex olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas finansiering. Om er utvecklingsidé är stor och spänner över flera av våra insatsområden så behöver ni göra en ansökan per insatsområde för att era idéer ska bedömas korrekt. LAG kan alltså endast bedöma ett projekt inom ett av insatsområdena. Läs igenom strategin innan ni påbörjar er ansökan (Utveckling Hälsingebygdens strategi)

Horisonella kriterier - Ett sätt att stärka din projektidé

Oavsett vilket insatsområde du väljer att göra din ansökan inom så är alltid de horisonella kriterierna med i LAG´s bedömning av din ansökan. De horisontella kriterierna är ett verktyg för att utveckla din projektidé. Se mer information här: /media/uploads/2020/02/10/horisontella-indikatorer-underlag-till-projektagare-pdf.pdf

LAG avgör vilka projektidéer som får medel. Alla projekt poängbedöms utifrån de kriterier som finns uppsatta i det insatsområde ni har valt att söka stöd inom. Inget projekt under 200 poäng beviljas. (Obs! Krävs minst 250 poäng i insatsområde ”Forskning & Utbildning”) Se kriterier och poängsättningsbedömningen här (Mål & Urvalskriterier Utveckling Hälsingebygden)

 

Tänk igenom er projektidé.

Erfarenheterna från tidigare programperiod visar att de projekt som är väl förberedda har störst chans att nå bra resultat och ha roligt på vägen. En tydlig projektplan, en realistisk budget samt en plan för hur likviditeten i projektet ska hanteras är viktigt. Men det är minst lika viktigt att förbereda sig väl för projektets olika faser och behov (uppstart, genomförande och avslut). Vi rekommenderar att ni som ingår i projektteamet gemensamt diskuterar igenom era förväntningar, förutsättningar, roller och gemensamma spelregler innan ni gör er ansökan till oss. Vidare ger en bred förankring i bygden bra förutsättningar för att ge långsiktiga effekter av projektet, något som är viktigt i vårt områdes Leaderstrategi. 

 

Tänk igenom ekonomin redan nu

Kostnader i din budget

Det är endast de kostnader som är inskrivna i den sökta och beslutade budgeten som kan bli beviljade i en framtida ansökan om utbetalning. Så tänk noga igenom de kostnadsposter ni anger i er ansökan.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel

När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet betalas inte ut förrän projektet är slutredovisat. 

Förskott

Möjlighet finns att söka förskott. Förskottet gäller den del av stödet som Jordbruksverket fördelar (67% av det sökta beloppet). Detta gäller endast ideella och ekonomiska förningar och när det gäller förskott till ekonomiska föreningar så behöver verksamheten föreningen utför vara av allmännyttig karaktär, något som behöver styrkas i den ekonomiska föreningens stadgar. Kontakta Leaderkontoret för mer information.

Projektägaren kan max få 250.000 kr i förskott ELLER max hälften av den beviljade totala summan som Jordbruksverket delar ut (ca 67% av det sökta beloppet). Kontakta Leaderkontoret för mer information.

Skriva ansökan

Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator. Vår handläggning av ansökan och senare även LAG´s beslut grundar sig på det som står i ansökan så för att öka chansen att goda idéer blir beviljade så är det bra att den som skriver ansökan har god förmåga att uttrycka sig i skrift och att han/hon är väl förankrad i projektidéerna. 

Beloppsgränser

LAG har beslutat om följande maxbelopp för projekt som söker stöd hos oss:

Projektstöd (Tryck på ordet för att komma till en pdf med information)

Projektstöd till företag:

  • Max 200.000 kr per projekt för projektägare som söker ”projektstöd till företag”. Förutsättning för detta stöd är att projektägaren medfinansierar med mellan 40 och 70% av den totala utgiftsbudteten. 

OBS! Ovanstående beloppsgränser kan förändras under programperioden beroende på hur vår ekonomi ser ut. 

Kontakta Leaderkontoret

Börja alltid med att kontakta Leaderkontoret innan ni påbörjar ansökningsprocessen. Då kan ni stämma av om er idé är ett möjligt Leaderprojekt innan ni går vidare med en formell ansökan. Dessutom får ni information om vilka val ni bör göra (Projekttyp, EU-fond, insatsområde etc) när ni ska gå vidare och registrera ansökan i systemet.