Beslutsprocessen     

När er ansökan är komplett så tas den upp för beslut på ett LAG möte. Se datum för LAG-möten under Viktiga datum. LAG poängsätter ert projekt utifrån vårt Leaderområdes specifika urvalskriterier samt de horisontella kriterierna. Se mål och urvalskriterier här samt definitoner tillhörande definitioner här.

Om ert projekt får en poäng över 200 poäng (250 poäng för insatsområden Forskning & Utveckling)så kan ert projekt prioriteras. Hamnar ert projekt under de poänggränserna så blir det ett avslag.

LAG´s beslut kan inte överklagas.

Utveckling Hälsingebygden skickar sitt beslut samt underlagen för beslutet till Jordbruksverket som granskar vårt förfarande. OM LAG har tagit ett beslut som strider mot gällande regelverk så kan Jordbruksverket ändra beslutet. Jordbruksverket har upp ca tre månader på sig att handlägga ett ärende som kommer från LAG Utveckling Hälsingebygden. Jordbruksverkets handläggningstid startar alltså från det att vårt LAG tagit sitt beslut och vi skickat in ansökan till dem. Om ni som projektägare väljer att starta upp ert projekt efter LAG´s beslut så gör ni det på EGEN RISK.