Föreningen

Ändamål

Föreningen Utveckling Hälsingebygden är en ideell förening som bildades 2016. Föreningen har som ändamål att bredriva allmännyttig verksamhet för i första hand föreningslivet i Leaderområdet Hälsingebygden. Föreningen ska arbeta för en bred finansiering av såväl interna som externa projekt. Under programperioden 2014 - 2020 ska arbetet med Leaderstrategin prioriteras.

Verksamhet

Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. Föreningen ska stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.

Stadgar