BOLLNÄS KOMMUN: Livsmedel Orbaden (1)

2019-666 Livsmedel Orbaden

Projektägare: Stiftelsen Åsberget - Orbaden

Projektledare: Britt-Marie Stegs och Monica Granlund

Total beviljad projektstöd: 800 250 kr varav Landsbygdsfonden finansierar 536 168 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar 264 082 kr

Syfte med projektet

  • Att göra människor som idag riskerar att bli arbetslösa och/eller som är i arbetslöshet anställningsbara inom livsmedelsproduktion (primärproduktion och förädling) genom att dels öka deras kompetens, dels genom att matcha dem gentemot företag i livsmedelsbranschen som nu eller på sikt behöver arbetskraft för att kunna växa.
  • Syftet med projektet är också at testa en arbetsmodell där människor som antingen riskerar arbetslöshet och/eller står utanför arbetsmarknaden får en, för den lokala arbetsmarknaden, relevant utbildning samt matchning till de företag som behöver arbetskraft nu eller i framtiden för att kunna växa.

Mål i projektet

  • Fem personer har genomgått utbildning för att öka sin anställningsbarhet inom gröna näringar och lokal livsmedelsproduktion.
  • En matchning mellan projektets deltagare och förretag i bygden har genomförts
  • En arbetsmodell för att arbeta med kompetenshöjning av människor samt matcha dem gentemot företag inom de gröna näringarna i bygden testas och utvärderas.
  • En projektrapport med beskrivning och utvärdering av projektets arbetssätt och resultat.

Aktiviteter i projektet

  • Projektet består i att arbeta fram ett utbildningsprogram för deltagarna, rekrytering av deltagare, genomförande av teoretisk och praktisk utbildning inom livsmedelsproduktion och förädling med fokus på odling. Planering och genomförande av studiedagar och praktik samt matchning mellan deltagare i projektet och de företag som visat intresse av att delta i projektet. Redovisning och rapportskrivning.

Slutrapport/resultat av projektet

 

Kontaktperson

Britt-Marie Stegs

Tel: 070-396 54 62

Epost: brittmariestegs@gmail.com