FLERA: Kost & Hjärthälsa i Hälsingland - ett folkhälsoprojekt (4)

Projektet drivs av Hälsinglands Utbildningsförbund och det har beviljats medel inom insatsområde 4. Folkhälsa.

Syftet med projektet är att:

 • Syftet med projektet är att hitta ett långsiktigt arbetssätt för att minska kostrelaterade sjukdomar med särskilt fokus på hjärt- och kärlhälsa.
 • Syftet är också att höja kunskapsnivån om samband mellan kost och hjärt- och kärlsjukdom samt att skapa förutsättningar för förändring av attityder till kost som långsiktigt förbättrar folkhälsan.

Mål med projektet:

 • Hemsida för det digitala verktyget
 • Digitalt verktyg för hälsosamtal
 • Digitalt verktyg för utbildning och attitydspåverkan
 • Upparbetat samarbete med gymnasieskolor som gör att 100 elever i vårt Leaderområde har använt verktygen för hälsosamtal och utbildning.
 • Utvärdering av funktion och  användbarhet av verktygen
 • Anpassning av verktyget för att kunna användas även till andra målgrupper än barn/unga.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Arbete med struktur/innehåll i hemsidan – målsidan för kommande verktyg.
 • Det material (enkät) som arbetades fram i förstudien vidareutvecklas till ett digitalt verktyg för hälsosamtal. Vidare arbete för att verktyget för hälsosamtal ska kunna fånga upp frekvens av födointag, befintlig kunskap och attityder till kost, skillnaden på vad ”man tycker” och ”hur man gör” mm.
 • Arbete att skapa ett digitalt utbildningsmaterial med olika teman på sambandet mellan kost och hälsa. Arbeta fram en bra mix mellan teori och praktik för ökad kunskap om kost för utveckling av god hälsa. Arbete med manus till filmer, text- och bildinnehåll.
 • Kontakter och utbildning av skolsköterskor/skolläkare för att genomföra hälsosamtal och utbildning för minst 100 gymnasieelever.
 • Genomförande, uppföljning och utvärdering av de 100 elevernas användande av de digitala verktygen för hälsosamtal och utbildning.
 • Utvärdering och justering av de digitala verktygen så att de även kan användas till andra målgrupper än ungdomar.

Projektets totala budget är 1 658 476 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 1 658 476 kr (Landsbygdsfonden).

Kontaktperson

Viola Adamsson

Tel: 070-206 77 32

Epost: viola.adamsson@telia.com