BOLLNÄS KOMMUN: Förstudie Eco Orbaden (1)

 

2016-3408 – Förstudie Eko Orbaden

Projektägare: Stiftelsen Orbaden – Åsberget

Projektledare: Britt-Marie Stegs

Finansiering: Förstudien är finansierad med totalt 149 700 kr där 67% av finansieringen kommer från landsbygdfonden och 33´% av finansieringen kommer från Utveckling Hälsingebygden (Leaderområdets kommuner och Region Gävleborg)

Syftet med förstudien är att:

  • Utreda förutsättningar för en utveckling av Orbaden som bygd genom en etablering av grönsaksodlingar, förädling av grönsaker, byggnation av växthus, restaurang samt butik i anslutning till riksväg 83.

Mål med förstudien:

  • Ett antal möten med relevanta aktörer ska vara genomförda, analyserade och skriftligt sammanställda i en slutrapport.
  • Enkla skisser av tänkbara etableringar av byggnader och odlingar ska vara framtagna.
  • Förutsättningar för finansiering och drift av idéerna finns med i en slutrapport.

Förstudien aktiviteter för att uppnå syfte och mål:

  • Nulägesanalys
  • Involvera företagare och aktörer samt lokalbefolkning i idéutveckling genom möten
  • Definiera ytor för odling och byggnationer
  • Etablera kontakt med Arbetsförmedlingen för ett eventuellt samarbete i kommande satsningar

Slutrapport leader

Slutrapport förstudie

Kontaktperson

Britt-Marie Stegs

Tel: 070-396 54 62

Epost: brittmariestegs@gmail.com