Sprint - fiske

Det här är ett projekt som Leaderområdet driver - där den som vill kan vara med och genomföra delaktiviteter. Varje delaktivitet kan beviljas upp till 25 000kr.

Projektet kan finansiera aktiviteter som:

A: genomför miljöåtgärder som främjar hållbart fiske

B: engagerar fler unga (under 25 år) i fiske

C: bidrar till affärs/produktutveckling - nya möjligheter inom fisket

Aktiviteterna i projektet ska:

  • genomföras inom Leader Gästrikebygden, Utveckling Hälsingebygden eller Leader Nedre Dalälvens geografiska område.
  • vara nytänkande
  • bygga på lokalt engagemang och samarbete
  • vara till nytta för fler än den som söker stödet
  • ha en medfinansiering som är värd minst samma belopp som söks från Leader - kan med fördel utgöras av ideella insatser
  • vara genomförd och slutredovisad senast den sista mars 2023

Så här gör du för att söka:
Ansökningsblankett

Svara på frågorna i ansökningsblanketten och mejla den ifylld till info@leadergastrikebygdenllu.se

Ansökningar vill vi ha in senast den 31 mars 2022. Beviljade delaktiviteter ska vara slutförda och rapporterade senast 31 mars 2023.

Vår ambition är att få en spridning på delaktiviteter i hela området, först och främst en delaktivitet per tema (A,B,C) per leaderområde i Hälsingebygden, Gästrikebygden och Nedre Dalälven. Ansökan om delaktivitet beviljas om de bedöms bidra till projektets mål. Om vi får in fler ansökningar än vi har pengar för så konkurrensutsätts ansökningarna mot varandra.

Har du frågor så kontakta Leader Gästrikebygden:
info@leadergastrikebygdenllu.se
070-245 21 01